1. Formele naam kerkelijke gemeente

Protestantse Gemeente te Haarlem
De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland.

2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

 1. Wijkgemeente Haarlem-Schalkwijk
 2. Wijkgemeente Haarlem-Oost
 3. Wijkgemeente Haarlem-Centrum

3. RSIN of fiscaal nummer

001005649

4. Contactgegevens

Kerkelijk Bureau
Oude Groenmarkt 23
2011 HL Haarlem
tel 023-5532040
e-mailadres: info@bavo.nl

5. Doelstelling

De Protestantse Gemeente Haarlem is een christelijke geloofsgemeenschap. Met respect voor haar protestants-christelijke wortels, probeert zij in de moderne samenleving het christelijk geloof te verspreiden.

6. Beleidsplan

In het rapport: Kerk 2025: “Waar een Woord is, is een Weg” stelt de Synode van de PKN, dat de kerk van blijvende en onmisbare waarde is voor een samenleving die menselijk wil blijven. De kerk is er niet voor zichzelf maar om een stukje van het koninkrijk van God uit te dragen in deze wereld. De kerk zal zich kunnen en moeten aanpassen aan veranderingen in cultuur en samenleving, met behoud van haar ‘basics’. Daarmee blijft de kerk midden in de samenleving staan en blijft ze relevant.

Voor de Protestantse Gemeente Haarlem (PGH) zijn de komende jaren de volgende beleidspunten van belang:

Organisatie:
In AK verband wordt ingezet op het organisatorisch samenwerken op de algemene wijk overstijgende onderwerpen. In de wijkgemeentes wordt overlegd over de lokale zaken.

Identiteit:
In de komende jaren 2022-2023 wordt een proces gestart om te bezinnen op onze identiteit.

Communicatie:
Voor het professionaliseren van de communicatie wordt een communicatiemedewerker ingezet. Deze medewerker gaat aan de slag met het realiseren van één website en één kerkblad.

Financiën:
Er wordt een financiële commissie ingesteld, om te onderzoeken of nieuwe inkomstenbronnen gevonden kunnen worden, realistisch en bij voorkeur structureel.
Actief beleid richting mogelijke verhoging kerkelijke bijdrage kerkleden.
Eind 2022/begin 2023 is er een evaluatiemoment om te bezien hoe de stand van zaken is qua ledenaantallen en financiën.
De wijken Oost en Schalkwijk worden in 2024 samengevoegd
Er wordt gestart met nieuwe projecten zoals uitbreiding verbeelding bijbelverhalen Godly Play naar meer basisscholen en veelkleurig Schalkwijk/Oost

Jeugd:
Het traditionele jeugdwerk wordt geconcentreerd in de wijk  Centrum. Het diaconaal/pastoraal jeugdwerk wordt in Schalkwijk/Oost geconcentreerd.

Diaconie:
Er wordt gestart met zogenaamde geïnspireerde groepen voor het verzorgen van de diaconale werkzaamheden. De diverse rollen van de diaconaal werkers, de wijkdiakenen en de leden van het college van diakenen (CvD) worden uitgewerkt. Daarnaast wordt ingezet op de nadere integratie van werkzaamheden van diaconale en pastorale / missionaire kerkelijk werkers.

7. Bestuurssamenstelling

Algemene Kerkenraad:
Samengesteld uit:

 • Ouderling wijk Centrum, Oost en Schalkwijk
 • Predikant Centrum, Oost en Schalkwijk
 • Ouderling kerkrentmeester Centrum en Schalkwijk
 • Diaken wijk Centrum, Oost en Schalkwijk

De Algemene Kerkenraad kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

College van Kerkrentmeesters:
Samengesteld uit:

 • Ouderling kerkrentmeester wijk Centrum (3), Oost (1) en Schalkwijk (3)
 • Het College van kerkrentmeesters kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

8. Beloningsbeleid

Volgens de arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk Nederland. Zie Actief in de Kerk – Arbeidsvoorwaarden

9. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Wijkgemeente Haarlem-Centrum

 • Kerkdiensten op zondagen en christelijke feestdagen
 • Muziekdiensten op de zondagavonden van de zomer
 • Verlenen van pastorale en diaconale zorg aan leden van de gemeente en anderen.
 • Gespreksgroepen
 • Contacten met zustergemeente in Osnabrück
 • Jeugdwerk: elke zondag kindernevendienst en bijeenkomsten voor tieners.
 • Project Kerk en School: regelmatig worden er vanuit onze wijkgemeente schoolklassen in de Bavo ontvangen, waarbij dan informatie over het kerkgebouw en over het Christelijk geloof gegeven wordt.
 • Werk onder ouderen, waaronder een twee wekelijkse theemiddag en het seniorenuitje, dat jaarlijks in mei plaats vindt.

Wijkgemeente Haarlem- Oost

 • Elke zondag is er om 10:00 uur een dienst in de Oosterkerk. Na de dienst is er dan gelegenheid om koffie te drinken in de wijkzaal. Met kerst hebben wij ’s avonds een kerstavond viering in de tuin van de kerk. Deze viering wordt in samenspraak met buurtgenoten georganiseerd. Er is vooraf brood met soep en na afloop warme chocolademelk en glühwein.
  Ook hebben wij een groepje gemeenteleden dat in het “zorgcentrum Reinaldahuis” 1x per maand een kerkdienst organiseert o.l.v. Ds. de Lint. Deze groep gemeenteleden brengt tevens tussendoor regelmatig een bezoek aan de bewoners voor een gesprek.
 • Pastorale en diaconale zorg aan leden van de gemeente en anderen.
  Als er pastorale zorg nodig is, wordt deze verleend door de wijkpredikant. Er is ook een groep gemeenteleden, die regelmatig mensen bezoekt die ziek zijn, of die niet meer het huis uit komen.
 • Gemeentemaaltijd: Eén maal per maand is er een gemeentemaaltijd, waar zowel gemeenteleden als niet-gemeenteleden welkom zijn.
 • Het huisvesten van de Diaconie.

Wijkgemeente Haarlem- Schalkwijk

 • Kerkdiensten op zondagen en christelijke feestdagen.
 • Verlenen van pastorale en diaconale zorg aan leden van de gemeente en anderen.
 • Muziek in de kerk: 4-6 keer per jaar een aansprekend concert door getalenteerde musici.
 • kinderkerk, jeugdkerk plus div. activiteiten voor de jeugd georganiseerd door de jeugdwerker.
 • gespreksgroepen, waaronder een bijbelkring en stiltekring.
 • diverse thema-avonden georganiseerd door de taakgroep inspirerende bronnen.

Missionair werk / stadspastoraat onder jongeren en jong volwassenen
De kerk als gemeenschap is geen vanzelfsprekend onderdeel meer van de samenleving. Met name de generatie van 20 – 45 jarigen is sterk ondervertegenwoordigd in de kerk. Missionair predikant Tom de Haan zoekt naar verbindingen tussen de niet kerkelijke generaties en de bestaande kerk. Vaak zijn dit gratis toegankelijke projecten met een uitstraling naar de hele stad, zoveel mogelijk in samenwerking met andere lokale culturele organisaties. De stad Haarlem noemt ds. de Haan inmiddels ‘stadsdominee’.

10. Financiële verantwoording

Jaarrekening 2022

De jaarrekening 2022 kunt u hier vinden.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Typ uw zoekwoord en druk op Enter